Algemene voorwaarden Bun Broodjes

1. Partijen

1. Bun Broodjes, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66151864, gevestigd aan de Nieuwe Binnenweg 256B (3021 GP) te Rotterdam, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Bun Broodjes:
Website: www.bunrotterdam.nl
E-mailadres: bunrotterdam@gmail.com
Btw-identificatienummer: 856417191B01

3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van Bun Broodjes.

2. Toepasselijkheid

1. Bun Broodjes verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Bun Broodjes en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.

2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en inclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

3. Alle opgaven van Bun Broodjes van getallen, maten, gewichten en kleur van de goederen in de getoonde of verstrekte tekeningen, afbeeldingen of foto’s zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Bun Broodjes.

4. Uitvoering en levering

1. De Klant stelt Bun Broodjes in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Bun Broodjes.

2. Bun Broodjes zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Bun Broodjes altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

5. Garantie en aansprakelijkheid

1. De Klant aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen.

2. Mocht Bun Broodjes onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Bun Broodjes gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

3. Aansprakelijkheid van Bun Broodjes reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

6. Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen, dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering van Bun Broodjes te voldoen.

7. Beëindiging van de overeenkomst

1. Art 7:408 is uitgesloten. De Klant heeft geen mogelijkheid om de overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen.

8. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bun Broodjes geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.

9. Herroepingsrecht

1. Dit artikel is alleen van toepassing indien De Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.

2. De Klant heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van De Klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van De Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij De Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant Bun Broodjes, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7 van dit artikel of middels deze link te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.

5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6. Als De Klant de overeenkomst herroept, ontvangt De Klant alle betalingen die De Klant tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van De Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bun Broodjes geboden (goedkoopste) standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Bun Broodjes op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van Bun Broodjes terug. Bun Broodjes betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij De Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal De Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Bun Broodjes is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of De Klant heeft aangetoond dat De Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop De Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Bun Broodjes heeft medegedeeld, aan Bun Broodjes terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als De Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor De Klant te vergemakkelijken stelt Bun Broodjes het hieronder vermelde formulier aan De Klant ter beschikking. De Klant kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.

———————————————————————————————————-
Aan Bun Broodjes
Nieuwe Binnenweg 256B
3021 GP
Rotterdam
Nederland

bunrotterdam@gmail.com
www.bunrotterdam.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
• Naam/Namen consument(en)
• Adres consument(en)

• Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
• Datum(*)